خانه / سوهان / لقمه ای ۵۰۰ گرم (امکان خردشدن در ارسال پستی)