خانه / سوهان / آجیلی ۴ مغز ۷۸۰ گرم(امکان خردشدن در ارسال پستی)